Yuvan Live at KLIMF 2012 Curtain Raiser at Sathyam Cinemas Stills