சிரியா மண்ணே சிரி – வைரமுத்து கவிதை

https://www.youtube.com/watch?v=CfGxmFIsjmw&feature=youtu.be